Last Summer

Last summer was probably the best summer of my life so far. I went to some weekend trips to Chalkidiki, but the most memorable thing I did was my trip in Lesbos. Antil then I have never been on a just girls vacation and this trip made clear to me some things. Off course the destination matters but it doesn’t always have to do with that. The key point is your company, choose people who understand you and that you know you’ll always have fun with.

Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ίσως το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου μέχρι στιγμής. Πήγα κάποια Σαββατοκύριακα στη Χαλκιδική, αλλά το πιο αξέχαστο ταξίδι που έκανα ήταν αυτό στη Λέσβο. Μέχρι τότε δεν είχα πάει ποτέ σε διακοπές μόνο με τις φίλες μου  και αυτό το ταξίδι  μου απέδειξε μερικά πράγματα. Φυσικά ο προορισμός έχει σημασία αλλά δεν έχει πάντα να κάνει με αυτό. Το βασικό σημείο είναι η παρέα, επιλέξτε άτομα που σε καταλαβαίνουν και που γνωρίζεις ότι περάσεις πάντα καλά.

Meet the girls

 Bella

We all have one short friend. Here’s mine. The smartest of us, the girl that I turn to when I need a serious advise. The mom of the trip who is obsessed with cleaning and always tries for the perfect instagram photo. The mom photographer.

Όλοι έχουμε ένα κοντό φίλο. Εδώ είναι δικιά μου. Η πιο έξυπνη από όλες μας, η κοπέλα στην οποία απευθύνομαι όταν χρειάζομαι μια σοβαρή συμβουλή. Η μαμά του ταξιδιού που έχει εμμονή με την καθαριότητα και που πάντα προσπαθεί για την τέλεια φωτογραφία του instagram. Η φωτογράφος μαμά

 

 

 Katerina

The one how speaks louder than everyone else but also can be silent just to hear you. The one that you know you’ll always have fun. My other half in dancing, my Eddie. She understands that the key to be happy is to act like you are very very stupid. The happy dancer.

Αυτή που μιλάει πιο δυνατά από όλους τους άλλους, αλλά μπορεί επίσης να είναι σιωπηλής για να σε ακούσει. Αυτή που ξέρεις ότι πάντα θα περάσεις καλά. Το άλλο μου μισό στο χορό, ο Eddie μου. Καταλαβαίνει ότι το κλειδί για να είσαι ευτυχισμένος είναι να φέρεσαι σαν να είσαι πολύ, πολύ χαζός. Η χαρούμενη χορευτριούλα (χούλα!).

 

 

Dora

The one who choose to see the best in anything. The most social one that can talk to everyone for everything. The one that I know that whenever I need her she’ll find a way to be next to me. She might not understands instagram but she knows everything about Facebook and Facebook about her. She is the one who’ll inform everyone that we eat pizza on 5:30 and a chocolate souffle on 5:35. These things must stay secret… The PR.

 

Αυτή που επιλέγει να δει το καλύτερο στα πάντα. Η πιο κοινωνική, που μπορεί να μιλήσει σε όλους για τα πάντα. Αυτή που ξέρω ότι κάθε φορά που την χρειάζομαι θα βρει έναν τρόπο να είναι δίπλα μου. Μπορεί να μην καταλαβαίνει το instagram, αλλά ξέρει τα πάντα για το Facebook και το Facebook γι ‘αυτήν. Είναι αυτή που θα ενημερώσει όλους ότι τρώμε πίτσα στις 5:30 και ένα σουφλέ σοκολάτας στις 5:35. Αυτά τα πράγματα πρέπει να παραμείνουν κρυφά… Η PR.

 

Let’s Start

We were supposed to leave from Thessaloniki on Monday afternoun but on Sunday we’re informed that the ship would start on Monday night. After waiting many many hours at the port, in a place that looked like a cell we left Thessaloniki at midnight. I really liked the ship, we didn’t have a cabin so for about a day we’re living at the seats. On our way to Lesvos something on the ship broke so we were moving slower that usual so there was a huge delay but I’ll tell you more later. In the 18 hours we spent on board we tried to have as much fun as we could. We had long conversations while playing cards, we explore the deck, we met some people and share stories with them even though we knew we’ll never see them again. I made my friends wake up at 4:30 am just to see the sunrise at it was so beautiful. But cause of the wind it lead to the recreation of the «Titanic» scene «Jack I’ll flying» with a hilarious ending. At the end of our adventures on the ship we were exaused and were sleeping everywhere, Katerina slept on me and I pretend to be sleeping just for the photos.

Υπολογίζαμε ότι θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα μετά το απόγευμα, αλλά την Κυριακή ενημερώσαμε ότι το πλοίο θα ξεκινούσε τη Δευτέρα το βράδυ. Αφού περιμέναμε πολλές ώρες στο λιμάνι, σε ένα μέρος που μοιάζει με κυψέλη, αποχωρήσαμε από τη Θεσσαλονίκη τα μεσάνυχτα. Μου άρεσε πραγματικά το πλοίο, δεν είχαμε καμπίνα για περίπου μια μέρα που ζούμε στα καθίσματα. Στο δρόμο μας προς τη Λέσβο κάτι στο πλοίο έσπασε, κι έτσι κινούμαστε πιο αργά από το συνηθισμένο, οπότε υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση, αλλά θα σας πω αργότερα. Στις 18 ώρες που περάσαμε στο σκάφος προσπαθήσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη διασκέδαση. Είχαμε μακριές συνομιλίες, ενώ παίζαμε κάρτες, εξερευνούσαμε το κατάστρωμα, συναντήσαμε μερικούς ανθρώπους και μοιραζόμασταν ιστορίες μαζί τους, παρόλο που ήξερα ότι ποτέ δεν θα τους δούμε ξανά. Έκανα τους φίλους μου να ξυπνήσουν στις 4:30 π.μ. μόνο για να δουν την ανατολή του ηλίου ήταν τόσο όμορφη. Αλλά η αιτία του ανέμου οδηγεί στην αναψυχή της «Τιτανικής» σκηνής «Jack I’ll flying» με ένα ξεκαρδιστικό τέλος. Στο τέλος των περιπετειών μας στο πλοίο ήμασταν exaused και κοιμούνται παντού, η Κατερίνα κοιμήθηκε πάνω μου και υποκρίνομαι ότι κοιμάμαι μόνο για τις φωτογραφίες.

 

 

Mithymna

Finally after many hours and the help of our friend’s mom, we were there, at the most beautiful place I’ve ever been, Mithymna. With the castle on the top of the hill, with the stanning preserved traditional houses makes it look like it came out of a fairytale. Walking across the paths make you feel that you’ve dive in a book. The sea was crystal clear but it was too cold, not for  the fainthearted. The castle is a reminder of the history of the village. You can see everything from there.

And a tip I wish I knew before, if you search for Mithymna you’ll certainly come across one amazing photo at the streets with the purple flowers hanging around. It only blooms at spring so I’ve you want to see them plan your holidays then.

Τελικά μετά από πολλές ώρες και με τη βοήθεια της μαμάς της φίλης μας, ήμασταν εκεί, στο πιο όμορφο μέρος που έχω βρεθεί, στη Μήθυμνα. Με το κάστρο στην κορυφή του λόφου, με τα παραδοσιακά διατηρημένα σπίτια, να μοιάζει σαν να βγήκε από ένα παραμύθι. Περπατώντας στα μονοπάτια σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έχετε βουτήξει σε ένα βιβλίο. Η θάλασσα ήταν πολύ καθαρή αλλά ήταν πολύ κρύα, όχι για τους λιγόψυχους. Το κάστρο είναι μια υπενθύμιση της ιστορίας του χωριού. Μπορείτε να δείτε τα πάντα από εκεί.

Και μια συμβουλή που θα ήθελα να γνωρίζω από πριν, αν ψάξετε για τη Μήθυμνα, σίγουρα θα συναντήσετε μια καταπληκτική φωτογραφία στους δρόμους με τα μοβ λουλούδια να κρέμονται γύρω. Ανθίζει μόνο την άνοιξη, έτσι αν θέλετε να τα δείτε θα πρέπει να σχεδιάσετε τις διακοπές σας τότε.

 

What we did

Well i can sum this up in three words: Swim, Eat, Drink. We went to various different beaches , I loved all of them. Even if my friends try to drown me. The food and specially the desserts were unbelievable. At Mithymna there are some shops that you can eat for dessert for the balcony looking down the sea. One of my conserns when we were thinking of spenting our holidays there, was what we’ll do there. In my mind there wasn’t any night life. I was wrong.  There were some amazing bars in the village, my favourite was Congas, an Ethnic Beach Bar. And one night went to OXY, an amazing club, I have never seen something like that again.

We also went to various other places like Petra, Madamados and to some monasteries. Unfortunately because it’s been a year since we’ve been there I don’t remember everything very clear.

But the most important trip is that I met great people and I want to thank them for making us feel more than welcome.

Λοιπόν μπορώ να τα  συνοψίσω σε τρεις λέξεις: Κολύμπι, Φαΐ, Ποτά. Πήγαμε σε διάφορες παραλίες, τις αγάπησα όλες τους. Ακόμα κι αν οι φίλες μου προσπαθούσαν να με πνίξουν. Το φαγητό και ειδικά τα επιδόρπια ήταν απίστευτα. Στη Μήθυμνα υπάρχουν μερικά καταστήματα που μπορείς να φας το γλυκό σου στο μπαλκόνι  και να κοιτάζεις κάτω τη θάλασσα. Μία από τις ανησυχίες μου, όταν σκεφτόμασταν να περάσουμε τις διακοπές μας εκεί, ήταν το τι θα κάνουμε εκεί. Στο μυαλό μου δεν υπήρχε καμία νυχτερινή ζωή. Έκανα λάθος. Υπήρχαν μερικά καταπληκτικά μπαρ στο χωριό, το αγαπημένο μου ήταν το Congas, ένα Ethnic Beach Bar. Και μια νύχτα πήγαμε στο OXY, ένα απίστευτο club, δεν έχω ξαναδεί ξανά κάτι τέτοιο.

Πήγαμε επίσης σε διάφορα άλλα μέρη όπως η Πέτρα, o Μανταμάδος και σε μερικά μοναστήρια. Δυστυχώς επειδή έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ήμασταν εκεί δεν θυμάμαι τα πάντα πολύ ξεκάθαρα.

Αλλά το πιο σημαντικό ταξίδι είναι ότι συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους και θέλω να τους ευχαριστήσω που μας έκαναν να νιώσουμε κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτοι.

 

And then we left…

Thank you for your time,hope you enjoy it.

Ευχαριστώ για το χρόνο σου ελπίζω να σου άρεσε.

2 thoughts on “Last Summer

  1. Παράθεμα: 1 year of "Sophia Pelagidou"
  2. Παράθεμα: Beauty seminar by Seventeen

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.